Artikel 1.   Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuingedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om producten/diensten van de Nederlandse Social Media Academie bezorgd te krijgen, ongeacht of deze levering om-niet of anders dan om-niet geschiedt (bijv. gratis downloaden).

1.3 Documenten: documenten, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, ebooks, whitepapers, artikelen, checklisten of modellen/stappenplannen.

1.4 Diensten: niet tastbare producten die als dienst verkocht worden, daaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, social media webinars, social media sessies, trainingen en workshops.

1.5 Factuur: de factuur welke Klant via elektronische weg door Nederlandse Social Media Academie toegestuurd wordt.

1.6 Klant: de wederpartij van Nederlandse Social Media Academie welke met haar een Overeenkomst aangaat.

1.7 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de levering van Documenten via elektronische weg.

1.8 Particulier: een natuurlijk persoon die niet beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt.

1.9 Partijen: Nederlandse Social Media Academie en Klant gezamenlijk.

1.10 Nederlandse Social Media Academie: de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.11 Website: de website van Nederlandse Social Media Academie, te vinden onder de URL https://www.socialmediaacademie.nl

Artikel 2.   Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, Documenten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3.   Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Documenten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Indien en voorzover Klant tijdens de Bestelprocedure kiest voor vooruitbetaling geldt de Factuur als een vrijblijvend aanbod die aanvaard kan worden door daadwerkelijke betaling van het in de Factuur genoemde bedrag.

3.3 De Overeenkomst komt niet tot stand, indien de Factuur in het geval als bedoeld in voorgaande lid niet binnen de termijn als bedoeld in artikel 4.2 wordt betaald. Indien en voorzover er toch een Overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, terwijl de Factuur niet binnen de daartoe gestelde termijn als bedoeld in artikel 4.2 is betaald, dan geldt het niet tijdig betalen als ontbindende voorwaarde, en wordt de Overeenkomst ontbonden, zonder dat daartoe van één der Partijen enige handeling vereist zal zijn, en zonder dat één der Partijen gehouden zal zijn de schade te vergoeden welke de andere partij eventueel daardoor zal lijden.

3.4 Indien Klant buiten de hiervoor bedoelde termijn alsnog betaalt, dan geldt dit als het doen van een aanbod door Klant, die Nederlandse Social Media Academie op dat moment kan aanvaarden of weigeren. In dit laatste geval is Nederlandse Social Media Academie niet gehouden tot het sturen van een creditnota. Het betaalde bedrag zal dan als onverschuldigd betaald zijn. Nederlandse Social Media Academie zal dit bedrag na de hierboven bedoelde weigering onverwijld, althans, zo snel als dat voor haar mogelijk is, terug betalen.

Artikel 4    Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website of in Voorstellen zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen.

4.2  Indien tijdens de Bestelprocedure de Klant kiest voor vooruitbetaling, waarna Klant een Factuur verkrijgt, dient deze Factuur binnen 30 (dertig) dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling treedt artikel 3.3 en artikel 3.4 in werking.

Artikel 5    Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde documenten en/of diensten blijven berusten bij Nederlandse Social Media Academie of haar toeleveranciers.

5.2 Klant verkrijgt slechts een voor Nederlandse Social Media Academie onmiddellijk herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht op de geleverde documenten en/of diensten, welk gebruiksrecht niet meer zal inhouden dan:

a. dat Klant Documenten mag aanwenden voor eigen gebruik, daar mede onder begrepen het binnen redelijke grenzen (voor eigen gebruik) verveelvoudigen;

b. dat Klant geen activiteiten verricht met betrekking tot documenten en/of diensten welke in de ruimste zin des woords als concurrerend voor Nederlandse Social Media Academie te kenmerken zijn;

c. dat Klant, indien zij is aan te merken als Particulier, Documenten niet aan een derde zal verstrekken;>/p>

d. en dat Klant, indien zij niet is aan te merken als Particulier, althans als persoon welke beroeps- en/of bedrijfsmatig handelt en/of indien zij een rechtspersoon is, documenten en/of diensten niet aan derden zal verstrekken.

 

Artikel 6.   Garanties en vrijwaringen

6.1 Hoewel de Documenten door Nederlandse Social Media Academie met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kan Nederlandse Social Media Academie niet garanderen dat de documenten en/of diensten zonder fouten en/of omissies zijn.

6.2 Klant garandeert zodanig gebruik te maken van de documenten en/of dat daardoor geen schade ontstaat aan Nederlandse Social Media Academie en/of aan derden.

6.3 Klant vrijwaart Nederlandse Social Media Academie tegen aanspraken van derden inzake handelingen van Klant uit hoofde van artikel 5.2 en/of handelingen die in strijd zijn met het voorgaande lid.

Artikel 7.   Aansprakelijkheid

7.1 Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de documenten en/of diensten ex artikel 5.2 onder a. Klant verklaart hierbij dat zij zichzelf voldoende in staat acht, en te dienzake kundig is, zelfstandig te komen tot juridische documenten.

7.2 Aansprakelijkheid van Nederlandse Social Media Academie voor schade ontstaan uit hoofde van Overeenkomst en/of doorverwijzing(en) ex artikel 9.2, daar mede onder begrepen schade welke mocht ontstaan uit het (foutief) gebruik van documenten en/of diensten, is volledig uitgesloten.

7.3 Indien en voorzover de beperking van artikel 7.2 rechtens niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid uit hoofde van Overeenkomst beperkt tot directe schade die bovendien gemaximeerd is tot de totale factuurwaarde exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

Artikel 8.   Overmacht

8.1 Nederlandse Social Media Academie is niet gehouden tot het nakomen van één of meerdere verplichtingen uit hoofde van Overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Nederlandse Social Media Academie wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend:
a. uitblijven van prestaties van derden en/of toeleveranciers welke door Nederlandse Social Media Academie zijn ingeschakeld, ongeacht of dit uitblijven te kwalificeren valt als een toerekenbare tekortkoming of een niet-toerekenbare tekortkoming;

a. (stroom)storingen welke optreden in betalingssyste(e)m(en) waarvan Nederlandse Social Media Academie zich bedient;

b. en (stroom)storingen welke optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan Nederlandse Social Media Academie zich bedient om onder andere, doch niet uitsluitend, de Website, de Bestelprocedure en/of de Documenten te faciliteren.

8.2 Indien de overmachtssituatie langer voortduurt, of voorzienbaar is dat deze langer voortduurt, dan drie (3) dagen, dan is één der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij gehouden is de schade welke eventueel ontstaan is aan de andere partij te vergoeden.

 

Artikel 9.   Algemene bepalingen

9.1 Nederlandse Social Media Academie zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen en dergelijke trachten na te komen. Evenwel zijn alle data en termijnen en dergelijke naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data en/of termijnen nimmer fataal.

9.2 Indien en voorzover Klant additionele diensten behoeft welke Nederlandse Social Media Academie niet kan aanbieden, of niet aanbiedt, daar mede onder begrepen het maken van documenten op maat, dan is Nederlandse Social Media Academie bereid Klant door te verwijzen naar een derde partij. Klant dient zich er vervolgens zelf van te vergewissen dat deze derde te dienzake kundig is.

9.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.

9.4 Het recht om de Overeenkomst te ontbinden welke Klant zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voorzover toepasselijk, kan gezien de aard van de door Nederlandse Social Media Academie geleverde dienst(en) door Klant niet worden uitgeoefend.

9.5 Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Nederlandse Social Media Academie aan een derde over te dragen.

9.6 Nederlandse Social Media Academie is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen.

9.7 Indien en voorzover Klant in strijd handelt met de bepalingen van Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met artikel 5, is Nederlandse Social Media Academie gerechtigd de Overeenkomst terstond en zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van eventuele schade aan Klant, geheel of gedeeltelijk te onbinden, en/of de licentie als verleend in artikel 5 te herroepen.

9.8 Nederlandse Social Media Academie is te allen tijde –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd de prijzen op de Website aan te passen.

9.9 Nederlandse Social Media Academie is ten allen tijd –zonder nadere mededelingen te doen- gerechtigd onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van en/of ten gevolge van en/of uit hoofde van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Nederlandse Social Media Academie gevestigd is, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.